مبل تخت خوابشو دیانا Diana

  • این مدل یک مبل یک نفره و دو نفره است که به یک تختخواب راحت یک نفره و دونفره تبدیل می شود.
  • فاصله بین دوسمت نشیمن گاه در حالت مبل برای مدل دونفره 140 سانتی متر و برای مدل یک نفره 80 سانتی متر است.
  • در حالت تختخوابشو دارای طول 190 سانتی متر می باشد.
  • ارتفاع این مبل، 55 سانتی متر است.